هاووین درسال 1400 در چه تاریخی است ؟

  • هالووین: این یک جشن غربی است که در شب ۳۱ اکتبر برگزار میشود و مردم با لباسهای ترسناک و تزئین کدوها شرکت میکنند. این جشن ریشه در فرهنگ سلتیک دارد و به عنوان شب قدیسان یا شب پیش از روز همه مقدسان شناخته میشود.